รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550 รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550
289 view

          มีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตราต่างๆ เช่น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและร้องเรียน กิจกรรมหรือโครงการใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นสิทธิชุมชนที่ย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน   นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับทราบข้อมูล การออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ   ตลอดจนให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การกระทำอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษ
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 290 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบมาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552 ความว่า สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน และคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลผูกพันกับรัฐบาล รัฐสภา องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น