พื้นที่คุ้มครอง ทช. "เกาะเต่า"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "เกาะเต่า"

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลักษณะหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 2 เกาะ คือ เกาะเต่า และเกาะนางยวน (เกาะหางเต่า) โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน มีพื้นที่ราบอยู่เพียง 30% ของพื้นที่ของตัวเกาะ ด้วยลักษณะทางกายภาพทำให้เกาะเต่า และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกาะเต่ากลายเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความงามของพื้นที่เกาะเต่าเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมเด่น คือ การดำน้ำ ทั้งแบบผิวน้ำและการดำน้ำลึก ซึ่งเกาะเต่าถือเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง