รายละเอียดโครงการ
สถานภาพทั่วไป

          การสำรวจศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยวิจัยปะการัง และสัตว์พื้นทะเล ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553 พบว่าแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะเต่าทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก แม้ในบางบริเวณอาจจะมีปัญหาการทับถมของตะกอนจากแผ่นดิน และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงในอนาคต แต่สภาพโดยรวมก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2553ก)  ในขณะที่พื้นที่ป่าบนเกาะถูกจับจองพื้นที่ พรรณไม้ประจำถิ่นหลายชนิดซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมบนเกาะถูกทำลายลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีการเปิดหน้าดินส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินตะกอนไหลลงสู่แนวปะการัง
​          แนวปะการังเกาะเต่านับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ทำให้ปัจจุบันแนวปะการังบางบริเวณของเกาะเต่าอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็ลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องได้รับการกำหนดแนวทางและดำเนินการฟื้นฟูเป็นการเร่งด่วน