รายละเอียดโครงการ
รู้จักเกาะเต่า

          เกาะเต่า เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชายฝั่งทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลักษณะหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 2 เกาะ คือ เกาะเต่า และเกาะนางยวน (เกาะหางเต่า) โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน มีพื้นที่ราบอยู่เพียง 30% ของพื้นที่เกาะ ผลจากลักษณะทางกายภาพทำให้เกาะเต่า และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล ตั้งแต่ป่าเขาตอนกลาง โดยเฉพาะทางตอนบนของเกาะ พบพรรณไม้ชายฝั่งทะเล และพรรณไม้ตามเกาะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ในขณะที่ในทะเล พบแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายของปะการัง ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังจำนวนมาก