พื้นที่คุ้มครอง ทช. "ชายฝั่งจังหวัดตรัง"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "ชายฝั่งจังหวัดตรัง"

มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 16 ว่าด้วย การส่งเสริมการมีสวนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 22 ว่าด้วย กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงวน คุ้มครอง หรืออนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณ์องระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดประเภททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรการคุ้มครอง และระยะเวลาที่จะใช้มาตรการดังกล่าว ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจกำหนดให้มีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการคุ้มครองด้วยก็ได้ มาตรา 23 การกำหนดมาตรการคุ้มครอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มุ่งคุ้มครองประกอบด้วย หญ้าทะเล ปะการังธรรมชาติ ปะการังเทียม เกาะ ป่าชายเลน พื้นที่ปากแม่น้ำ พะยูน โลมา เต่าทะเล โดยเชื่อมโยงมาตรการคุ้มครองเข้ากับวิถีวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของคนท้องถิ่น

สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง