คุณภาพน้ำทะเลบริเวณเกาะโลซิน คุณภาพน้ำทะเลบริเวณเกาะโลซิน
229 view

          ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแนวตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง ถึงเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี มีค่าความลึกอยู่ในช่วง 10-55 เมตร อุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-32.5 องศาเซลเซียส ความเค็มอยู่ในช่วง 31.7-33.2 psu ปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 5.1-6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.15-14.45 ไมโครกรัม/ลิตร ไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.06-2.33 ไมโครกรัม/ลิตร ไนเตรท มีค่าอยู่ในช่วง 0-14.27 ไมโครกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีค่าอยู่ในช่วง 3.7-31.7 ไมโครกรัม/ลิตร และคลอโรฟิลล์ มีค่าอยู่ในช่วง 0-1.76 ไมโครกรัม/ลิตร การแพร่กระจายในแนวดิ่งของความเค็ม มีค่าที่สูงขึ้นในช่วงความลึกประมาณ 30-50 เมตร และระยะห่างฝั่งประมาณ 60 กิโลเมตร มีค่าความเค็มที่ 32.75-33.25 psu  อุณหภูมิมีค่าสูงบริเวณผิวน้ำ และค่อย ๆ ลดลงตามความลึกน้ำ และลดลงตามระยะห่างจากฝั่ง ปริมาณออกซิเจนละลายมีค่า 6.25 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าลดลงในระดับความลึกที่ 40-50 เมตร และค่าคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าอยู่ในช่วง 0-1.76 ไมโครกรัม/ลิตร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง