แพลงก์ตอนและลูกปลาวัยอ่อน แพลงก์ตอนและลูกปลาวัยอ่อน
461 view

          แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) แพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณเกาะโลซินประมาณ 65 ชนิด ใน 3 คลาส ประกอบด้วย Class Bacillariophycea (ไดอะตอม) เป็นกลุ่มที่พบมีความหลากหลายชนิดสูงที่สุด กลุ่มที่พบมีความหลากหลายชนิดรองลงมาคือ Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) และClass Cyanophycea (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) (กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 2561)
​          แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) จากวิธีการลากถุงกรองแพลงก์ตอนในแนวเฉียง พบประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ 10 ไฟลัม 38 กลุ่ม ได้แก่ ไฟลัม Ctenophora, Cnidaria, Nematoda, Chaetognatha, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Urochordata และ Chordata ความหนาแน่นเฉลี่ย 303.03 ตัว/ปริมาตรน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ Ostracods, Calycophoran และ Calanoid copepod ความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1,187.00, 1,121.44 และ 518.44 ตัว/ปริมาตรน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

Ceratium fusus* Ceratium horridum*
Ceratium furca* Ceratium cf. symmetricum**
Protoperidinium*** Dinophysis sp.**
chaetoceros sp.** Asterionellasp.****


ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

          จากวิธีการลากถุงกรองแพลงก์ตอนในแนวดิ่ง พบประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ 9 ไฟลัม 35 กลุ่ม ได้แก่ ไฟลัม Ctenophora, Cnidaria, Chaetognatha, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Urochordata และ Chordata ความหนาแน่นเฉลี่ย 549.25 ตัว/ปริมาตรน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ Ostracods, Calycophoran และ Arrow worms ความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1,813.32, 1,071.63 และ 891.64 ตัว/ปริมาตรน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ช่วงเวลากลางคืนพบประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ 9 ไฟลัม 33 กลุ่ม ความหนาแน่นเฉลี่ย 606.00 ตัว/ปริมาตรน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร มากกว่าช่วงเวลากลางวันที่พบประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ 8 ไฟลัม 24 กลุ่ม ความหนาแน่นเฉลี่ย 492.51 ตัว/ปริมาตรน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร
ลูกปลาวัยอ่อน (Fish larva)
          กลุ่มลูกปลาวัยอ่อน พบบริเวณสถานีห่างจากเกาะโลซิน 1 และ 3 กิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย 25.82 และ 135.95 ตัว/ปริมาตรน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ในช่วงเวลากลางคืนพบลูกปลาวัยอ่อน ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,151.75 ตัว/ปริมาตรน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร มากกว่าในช่วงเวลากลางวันที่พบเพียง 371.99 ตัว/ปริมาตรน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกปลาวัยอ่อนวงศ์ Engraulidae (วงศ์ปลากะตัก) เป็นกลุ่มเด่นที่พบในการสำรวจ
ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์และลูกปลาวัยอ่อนที่พบบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง