สัตว์ทะเลหน้าดิน สัตว์ทะเลหน้าดิน
287 view

          สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษามีจำนวน 6 ไฟลัม ได้แก่ ไฟลัม Annelida, Arthropoda, Mollusca, Chordata, Ophiuroidea และ Echinoidea ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินมีค่าเฉลี่ย 2,550 ตัว/ตร.ม. พบสัตว์หน้าดินกลุ่มครัสเตเชียมีความชุกชุมรวมสูงที่สุด 2,006 ตัว/ตร.ม. รองลงมาเป็นกลุ่มไส้เดือนทะเล 432 ตัว/ตร.ม. ส่วนกลุ่ม Mollusca, Chordata, Ophiuroidea และ Echinoidea พบความชุกชุมอยู่ในช่วง 1–54 ตัว/ตร.ม. ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณเกาะโลซินพบว่าบริเวณสถานีที่ 3 พบความชุกชุมสูงที่สุด (4,927 ตัว/ตร.ม.) รองลงมาเป็นสถานีที่ 6 (3,287 ตัว/ตร.ม.) สถานีที่ 4 (2,447 ตัว/ตร.ม.) สถานีที่ 5 (2,133 ตัว/ตร.ม.) สถานีที่ 2 (1,940 ตัว/ตร.ม.) ส่วนสถานีที่ 1 พบปริมาณความชุกชุมค่อนข้างต่ำสุด (567 ตัว/ตร.ม.)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง