สัตว์กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม (Echinoderms) สัตว์กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม (Echinoderms)
2,831 view

​          สัตว์กลุ่มเอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะโลซิน พบ 3 กลุ่มหลัก รวม 7 ชนิด ได้แก่ ดาวทะเล (Asteroidea) 1 ชนิด เม่นทะเล (Echinoidea) 2 ชนิด และปลิงทะเล (Holothuroidea) 3 ชนิด โดยเอคไคโนเดิร์มที่จัดว่าเป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป และชุกชุมกว่าชนิดอื่น ได้แก่ ปลิงใสฟองน้ำครก (Synaptula sp.) มักพบอาศัยอยู่ร่วมบนผิวด้านนอกของฟองน้ำครก (Xestospongia sp. และ Petrosia (Petrosia) sp.) ฟองน้ำบางกอสามารถพบปลิงใสชนิดนี้ได้มากว่า 50 ตัว โดยสัตว์แต่ละชนิดมีการแพร่กระจายเชิงพื้นที่เฉพาะ (microhabitat) แตกต่างกันไป  เช่น ซ่อนอยู่ภายในซอกหรือโพรง (crevice) หรือใต้โขดปะการัง และมีพฤติกรรมชอบหากินในเวลากลางคืน (nocturnal) ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) เม่นดำหนามสั้น (Echinothrix calamaris) ส่วนปลิงทะเล ชนิด Peasonothuria greaffei สามารถพบได้ทั่วไปตามพื้นทราย และเกาะบนก้อนปะการังโขดเพื่อกินซากอินทรีย์ ในขณะที่ปลิงทะเลชนิด Thelenota ananas พบเพียงตัวเดียว อาศัยบริเวณโขดหิน ที่ระดับน้ำประมาณ 6 เมตร นอกจากนี้ ยังพบดาวมงกุฎหนาม (Acanthaster planci) กระจายอยู่ทั่วไป  แต่เมื่อพิจารณาจากความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน ปริมาณดาวมงกุฎหนามที่พบบริเวณเกาะโลซินยังไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของแนวปะการัง ซึ่งความมีมาตรการติดตามปริมาณดาวมงกุฎหนามในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง

สัตว์กลุ่มดาวทะเลบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

Synaptula sp. Pearsonothuria graeffei
Stichopus herrmanni Thelenota ananas
Diadema sp. Diadema sp.
Acanthaster planci Unknown


รายชื่อชนิดสัตว์ทะเลกลุ่มดาวทะเลบริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง