ปลาในแนวปะการัง ปลาในแนวปะการัง
403 view

ปลาในแนวปะการัง (Reef fish community)
          การสำรวจเบื้องต้นด้วยวิธีการสำมะโนประชากรปลาด้วยสายตา (Visual census) จำนวน 6 ครั้ง พบปลาในแนวปะการังจำนวน 116 ชนิด 65 สกุล จาก 31 วงศ์ ปลาวงศ์เด่นได้แก่ ปลานกขุนทอง (Labridae) และปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลาชนิดเด่นที่พบได้แก่ ปลาสลิดหินคอดำ (Dascyllus reticulatus) ที่มีความเด่นทั้งในแง่จำนวนและความถี่ที่พบ ภาพรวมของโครงสร้างประชากรปลาที่พบเด่นได้แก่ ปลาที่มีขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนมากและมีความชุกชุมของจำนวนตัวสูงมาก ในขณะที่ กลุ่มปลาผู้ล่าขนาดใหญ่ เช่น ปลาเก๋า (Serranidae) ปลากะพงแดง (Lutjanidae) และปลาหางแข็ง (Carangidae) พบในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับแนวปะการังในบริเวณอื่น ๆ ปลาวงศ์ที่น่าสนใจได้แก่ ปลานกแก้ว (Scaridae) 13 ชนิด 4 สกุล และปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) 10 ชนิด 3 สกุล ซึ่งในบริเวณเกาะโลซินมีความหลากหลายของปลาทั้งสองวงศ์นี้มากกว่าในบริเวณอื่น ๆ ของอ่าวไทย ซึ่งมีปลานกแก้วอย่างน้อย 2 ชนิด และปลาผีเสื้ออย่างน้อย 4 ชนิดที่เป็นปลาที่มีรายงานการพบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปลาวัวชนิด Melichthys vidua ซึ่งเป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทยเช่นกัน บริเวณเกาะโลซินยังพบปลาหายากและมีความน่าสนใจในด้านการท่องเที่ยว เช่น ปลาฉลามวาฬ, ปลานกแก้วหัวโหนก, ปลาโรนิน, ปลาโรนัน, ปลากระเบนราหู เป็นต้น เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรปลาที่พบบริเวณเกาะโลซิน จะมีความแตกต่างจากปลาที่พบในบริเวณอื่น ๆ ของอ่าวไทย แต่จะมีองค์ประกอบประชาคมปลาหลายชนิดที่มีลักษณะคล้ายกับแนวปะการังในฝั่งทะเลอันดามัน และการที่พบปลาหลายชนิดที่ไม่สามารถพบได้ในบริเวณอื่น ๆ ของอ่าวไทยจึงทำให้มีความน่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแหล่งอาศัยของปลาที่พบกับแหล่งปะการังอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศใกล้เคียง

รายชื่อชนิดปลาที่พบในแนวปะการังเกาะโลซิน

Rhincodon typus* Rhynchobatus djiddensis**
Bolbomethopon muricatum Mobula birostris***

ปลาหายากและมีความน่าสนใจด้านการท่องเที่ยวที่พบได้บริเวณเกาะโลซิน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง