พื้นที่คุ้มครอง ทช. "เกาะโลซิน"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "เกาะโลซิน"

ประเทศไทยยังขาดการดำเนินงานเรื่องของการแบ่งเขต การใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้รับกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ลดการขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการออกมาตรการทางกฎหมายโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียในตัวทรัพยากรนั้น ๆ
ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลมากขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศทางทะเลมีความเสียหายและเสื่อมโทรม หากไม่มีแนวทางจัดการหรือบริหารอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลในการพัฒนาประเทศได้ การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลได้รับความคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ อันจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง