รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่

          เกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีแนวปะการังที่สำคัญ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และกลุ่มปะการังเขากวางรูปทรงต่าง ๆ หลากหลายชนิด เช่น Acropora intermedia, A. grandis, A. muricata, A. cytherea, A. hyacinthus, A. divaricata, A. valenciennesi, A. subulata ปะการังช่องเล็ก Montipora aequituberculata, M. crassituberculata และปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora verrucosa, P. damicornis เป็นแหล่งหากินของชนิดพันธุ์สัตว์หายาก เช่น ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus), ปลาโรนัน (Rhynchobatus djiddensis) และกระเบนราหู (Mobula spp.) เกาะโลซิน ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ โดยพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ แต่เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติบริเวณเกาะโลซิน ซึ่งมีความเปราะบาง และเสี่ยงต่อการถูกทำลายได้ง่าย จากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การประมง และการท่องเที่ยว ที่อาจทำให้สภาพทางธรรมชาติเสื่อมโทรม สมควรกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครอง เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพทางธรรมชาติเดิม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ในฝั่งอ่าวไทยและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
​          ทรัพยากรทางชีวภาพบริเวณเกาะโลซิน ประกอบด้วย แนวปะการังที่มีสภาพสมบูรณ์ดีมาก มีแนวปะการังก่อตั้งแต่ความลึก 10 เมตร ถึง 35 เมตร ตามลักษณะของแนวปะการัง สำรวจพบปะการังแข็ง 59 ชนิด และพบชนิดของปลาในแนวปะการังจำนวน 116 ชนิด สัตว์ในกลุ่มขาข้อ (Arthropoda) จำนวน 6 ชนิด ซึ่งสาเหตุที่พบจำนวนชนิดน้อย เนื่องจากสัตว์ในกลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่หลบซ่อนและออกหากินในเวลากลางคืน (Hiding and Noctunal) สัตว์ในกลุ่มหอย (Mollusca) บริเวณแนวปะการังเกาะโลซิน พบจำนวน 23 ชนิด โดย 16 ชนิดเป็นหอยฝาเดียวและทากเปลือย (Gastropoda) และ 7 ชนิดเป็นหอยสองฝา (Bivalvia) สัตว์หน้าดินจำพวกดาวทะเล (Echinodermata) บริเวณแนวปะการังเกาะโลซินพบจำนวน 7 ชนิด ส่วนใหญ่คือปลิงทะเล (Holothuroidae) บริเวณแนวปะการังเกาะโลซินยังสามารถสาหร่ายขึ้นประปรายตามแนวปะการังถึง 22 ชนิด และพบฟองน้ำ (Porifera) ถึง 22 ชนิด สิ่งมีชีวิตจำพวกแพลงก์ตอนพืชบริเวณนี้ได้แก่ ไดโนแฟกเจลเลท (Dinophyceae) และไดอะตอม (Bacillariophycea) สามารถพบแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มต่าง ๆ 9 ไฟลัม 35 กลุ่ม โดยแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม Ostacoda มีความชุกชุมมากที่สุด ลูกปลาวัยอ่อนชนิดเด่นคือ ลูกปลาวัยอ่อนของปลากะตัก (Engraulidae) สัตว์ทะเลคุ้มครองและสัตว์ทะเลหายากที่พบบริเวณเกาะโลซินจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ, ปลาโรนัน, ปลากระเบนราหู, ปลากระเบนนก, เต่ากระ และเต่าตนุ คุณภาพน้ำบริเวณเกาะโลซินอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ปรากฏการใช้เกาะโลซินเป็นพื้นที่อาศัยหรือพื้นที่หาโดยเฉพาะเจาะจงของนกทะเลชนิดต่าง ๆ แต่อย่างใด