รายละเอียดโครงการ
ความสำคัญของพื้นที่

          ประเทศไทยยังขาดการดำเนินงานเรื่องของการแบ่งเขต การใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้รับกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ลดการขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการออกมาตรการทางกฎหมายโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียในตัวทรัพยากรนั้นๆ
​          ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลมากขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศทางทะเลมีความเสียหายและเสื่อมโทรม หากไม่มีแนวทางจัดการหรือบริหารอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลในการพัฒนาประเทศได้ การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลได้รับความคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ อันจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
​          สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีแผนการดำเนินการเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเลือกพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เนื่องจาก บริเวณเกาะโลซิน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งมีความสำคัญและมีสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากการเป็น แหล่งดำน้ำที่มีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการจ้างศึกษาศักยภาพ เกาะโลซิน อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง