สารจาก นายโสภณ ทองดี (อทช.) สารจาก นายโสภณ ทองดี (อทช.)
571 view

นายโสภณ ทองดี 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          การสร้างสมดุลระบบนิเวศใต้ท้องทะเล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและหล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้ง ผืนทะเลที่กว้างใหญ่ มีความซับซ้อนของระบบนิเวศ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และที่สำคัญประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ทำให้โอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเพื่อการต่อยอดในการพัฒนาประเทศมีสูงขึ้นตามไปด้วย ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือและพลังของมวลมนุษยชาติในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ให้เกิดความอย่างยั่งยืน
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย และเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความเข้มแข็งและร่วมมือกันดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ต่างแสดงเจตจำนงในการมีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดนโยบาย โครงการ รวมถึงการร่วมปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถเดินหน้าการดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิยิ่งขึ้น
          สำหรับวันทะเลโลกปี 2565 ได้กำหนดแนวคิดในการดำเนินงาน "Revitalization: collective action for the ocean" หรือ "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนที่ร่วมดำเนินงานในรูปแบบชุมชนชายฝั่งกว่า 515 ชุมชน สมาชิก 15,000 คน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) กว่า 25,000 คน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรเอกชนมากกว่า 50 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย และสิ่งสำคัญคือ เหล่าอาสาสมัครและจิตอาสาที่ร่วมแสดงพลังในทุกกิจกรรมหลากหลายผลงานที่ประจักษ์เห็นเป็นรูปธรรม เช่น พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ไร่ สัตว์ทะเลหายากเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ถึง 30 คุณภาพน้ำทะเลดีขึ้น และรางวัลระดับโลกล่าสุด "World No Tobacco Day Awards" ที่มอบโดย WHO เป็น 1 ใน 26 รางวัลทั่วโลก และเป็น 1 ใน 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากพลังของคนไทย ที่ร่วมกันทำจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์นิยม
          ในนามของกรมทัรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดูและทรัพยากรทางทะเล และร่วม เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมุ่งมั่น ตั้งใจ และทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ยังคงความสมดุลสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง