สารจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ปลัด ทส.) สารจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ปลัด ทส.)
502 view

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหล่อเลี้ยงชีวิตมวลมนุษย์ชาติ รักษาสมดุลระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล จนทำให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกอย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจำกัด และเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบให้การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงัก ดังนั้น การสร้างสมดุลของการพัฒนาและการอนุรักษ์ต้องดำเนินการอย่างกลมกลืน
          การปกป้องทรัพยากรเป็นเรื่องที่ท้าทาย จำเป็นต้องอาศัยพลังของมนุษยชาติและการดำเนินงานที่จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งข้อตกลงระดับโลกได้พยายามขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน หัวข้อหลักสำหรับวันทะเลโลกปี ๒๕๖๕ "Revitalization : collective action for the ocean" หรือ "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" สะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของการอนุรักษ์และฟื้นฟู คือการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเร่งด่วนของปัญหา มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งการใช้ประโยชน์ที่เกินศักยภาพการผลิต ลดปัญหามลพิษทางทะเล กระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวทางธรรมชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ระดับพื้นที่ และสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล
          ในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมขอแสดงความยินดีกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2022 ขององค์การอนามัยโลก จาก "โครงการชายหาดปลอดบุรี่" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของประชาชน และขอถือโอกาสนี้ ชื่นชมต่อพลังและความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมชับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย และส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปได้ใช้ประโยชน์

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง