สารจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) สารจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.)
559 view

นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          โลกแห่งทะเล มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่าผืนดินกว่า 3 เท่า เชื่อมโยงทวีปต่างๆ ไว้ด้วยกัน ผลจากการกระทำของอีกฟากฝั่งของโลก สามารถส่งผลกระทบต่ออีกพื้นที่ที่อยู่ไกลกันคนละซีกโลก คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะเห็นพ้องร่วมกัน ประกาศวันเพื่อสำนึกถึงความสำคัญของโลกแห่งทะเล เนื่องในวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ซึ่งนับเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ที่กระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรทะเลร่วมกันใส่ใจ ดูแล หวงแหน อนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทรอย่างจริงจัง
          กว่า 14 ปี นับตั้งแต่ประกาศให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลก ในปี ค.ศ. 2008 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลและสงวนรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถูกยกเป็นนโยบายสำคัญทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
          สำหรับประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ ทรัพย์ทางธรรมชาติที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนและมวลมนุษยชาติ รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รัฐบาลได้พยายาม ส่งเสริม ผลักดัน และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ เพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเป็นผู้นำและต้นแบบ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิดหลักของวันทะเลโลกปี ประจำปี 2565 ว่า "Revitalization : collective action for the ocean" หรือ "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" รัฐบาลได้ยกระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ครอบคลุมในทุกมิติ กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ระดับชาติในการสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภาพรวมของประเทศ รวมถึง การกำหนดแผนเฉพาะด้าน เช่น แผนปฏิบัติการบริหารจัดการแนวปะการังของประเทศ (National Action Plan for Coral Reef Management) แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ (National Dugong Conservation Plan) และ แผนปฏิบัติการบริหารจัดการป่าชายเลนแห่งชาติ (National Action Plan for Mangrove Management) เป็นต้น และด้วยวิกฤติและความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งมลภาวะทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเล ความมั่นคงของผลผลิตทางทะเล ที่ทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
          ในนามของประชาชนชาวไทย พวกเราขอให้สัญญาอย่างหนักแน่นว่า เราจะรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ในการปกป้องดูแลรักษา พลิกฟื้นคืนสภาพทะเลและมหาสมุทร เพื่อให้กลับมาคงความอุดมสมบูรณ์และคงไว้ ซึ่งนิเวศบริการให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง