กำหนดการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม
727 view

กำหนดการ วันทะเลโลกปี 2561
Clean Our Ocean : ทะเลดี ชีวีมีสุข
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลำ 10.00 – 13.00 น.
โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

10.00 - 10.30 น ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน / ผู้ร่วมงาน (รับตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ และ Snack box) VIP
และสื่อมวลชนรับประทานของว่างที่ห้องรับรอง
10.30 น.  เข้าโรงภาพยนตร์ / ดนตรี จากวงดุริยางค์ทหารบกบรรเลง
11.00 – 11.05 น วีดีทัศน์เปิดงาน ความยาว 3 นาที
11.05 - 11.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ / นาเข้าเนื้อหาของงาน
11.10 - 11.15 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน
11.15 - 11.20 น.  พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน
11.20 - 11.25 น.  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความสาคัญของท้องทะเลไทยต่อลมหายใจของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
11.25 - 11.35 น.

Statements
- Dr. Dechen Tsering, Regional Director and Representative for Asia and the Pacific, United Nations Environment Programme
- Ms. Deirdre Boyd, UN Resident Coordinator UNDP Resident Representative
- Mr. Wenxi Zhu, Head and Programme Specialist, UNESCO/IOC-WESTPAC

11.35 - 11.55 น.

เชิญผู้แทนองค์กรต่างๆ ขึ้นบนเวที เพื่อร่วมกล่าวแสดงเจตนารมณ์ และมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทะเลไทย
การจัดการขยะพลาสติกของทะเล / พิธีกรแนะนำ
1. คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการธุรกิจปิโตรเคมีคอลขั้นปลาย บริษัท PTT Global Chemical
ผู้แทน กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
2. คุณชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
ผู้แทน กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
3. คุณสมชัย เตชะพานิชกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ผู้แทน กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
4. คุณภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทน กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
5. คุณธรรศพงศ์ ฐิติหิรัญเมธี ผู้อานวยการกลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์
Vice President Product Design and Innovation บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ผู้แทน กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
6. คุณปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกสื่อสารองค์กร บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
(ผู้แทนกรรมการ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย) ผู้แทน กลุ่มผู้จัดจาหน่าย
7. คุณศิรประภา ภู่พนมภูมิ นักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แทน กลุ่มผู้บริโภค / ผู้ใช้
8. คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้แทน กลุ่มผู้จัดการ

11.55 - 12.15 น.

เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อานวยการด้านธุรกิจภาครัฐ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- นายวีระวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟซ์ เซอวิซ จากัด (มหาชน)
- คุณวิภาวรรณ มหาดารงกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จากัด
- นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
- คุณมนสิช สาริกภูติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จากัด (ผู้แทนจาก บริษัท เอสซีจี)
- คุณชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ นายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้
- รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง นันทริกา ชันซื่อ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณสาออย รัตนวิจิตร ผู้แทน เครือข่ายอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
- คุณมลิ เทพรักษา ผู้แทน เครือข่ายอ่าวไทยตอนบน
- คุณอาพน ธานีครุฑ ผู้แทน เครือข่ายอ่าวไทยตอนกลาง
- คุณสุไลมาน ดาราโอะ ผู้แทน เครือข่ายอ่าวไทยตอนล่าง
- คุณอ้าหมีด คานึงการ ผู้แทน เครือข่ายอันดามันตอนบน
- คุณบรรจง นฤพรเมธี ผู้แทน เครือข่ายอันดามันตอนล่าง

เชิญ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี

12.15 - 12.20 น. เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
12.20 - 13.00 น. - เพลงสรรเสริญพระบารมี
- ชมภาพยนตร์สารคดี ( ความยาว 40 นาที)
13.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง