วันทะเลโลก 2561 วันทะเลโลก 2561
712 view

            กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับภาคเอกชน เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข” หวังกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว พร้อมชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า  วันทะเลโลก หรือ World Ocean Day เป็นวันที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลสากล เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก หรือ The Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” วันที่พวกเราทุกคนจะได้หวนกลับมาย้อนระลึกและให้ความสำคัญกับทะเลอีกครั้ง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาทะเลของเราให้คงความสวยงามตามธรรมชาติสืบไป

นายจตุพร กล่าวถึงสถานการณ์ท้องทะเลไทยว่า ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม  ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งทะเล ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งเป็นแผนหลักในการบริหารจัดการขยะรวมถึงขยะทะเล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของ ของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มอบหมายให้ ทช.เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะทะเลเพื่อสอดรับกับแผนแม่บทฯ อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับวันทะเลโลก ประจำปี 2561 มีหัวข้อว่า “Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข” เพื่อสร้างกระแสสังคมและปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะพลาสติก ดังนั้นภายในงานกิจกรรมวันทะเลโลก วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลไทยและการจัดการขยะพลาสติกทางทะเลภายในงานด้วย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมวันทะเลโลกภายใต้หัวข้อที่ว่า “Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข”  ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน เพื่อกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติกต่อทะเล และรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะพลาสติกต่อทะเล ซึ่งกรมฯหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล และช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันลดขยะพลาสติกต่อทะเลได้ในที่สุด” อธิบดี ทช.กล่าว