สารจาก นายโสภณ ทองดี (อทช.) สารจาก นายโสภณ ทองดี (อทช.)
921 view

นายโสภณ ทองดี 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีการดำเนินการเฉลิมฉลอง ให้ความสำคัญกับบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร โดยในปีนี้ ได้กำหนดแนวคิดสำหรับการดำเนินกิจกรรมคือ “The Ocean : Life and Livelihoods” เพื่อตอกย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทรในการค้ำจุนสรรพชีวิตในทะเล ซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนและประชาคมโลก
          โลกสีน้ำเงิน สะท้อนข้อเท็จจริงที่มหาสมุทรครอบคลุมกว่าร้อยละ 70 ของพื้นผิวโลก โดยมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมสภาพภูมิอากาศผ่านกลไกปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรกับอากาศ ให้การผลิตออกซิเจนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของโลก นอกจากนี้ เศรษฐกิจของโลกที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทรนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้น เช่นเดียวกันกับทะเลไทย ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรสำคัญที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความพิเศษ เรามีความเกี่ยวข้องพึ่งพาทะเลและมหาสมุทรที่ขนาบชายฝั่ง 2 ด้าน ทั้งฝั่งอ่าวไทยในมหาสมุทรแปซิฟิก และฝั่งทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ทางทะเลมากกว่าสองในสามของพื้นแผ่นดินหรือประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร ความยาวของชายฝั่งประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด เราได้รับและใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรภายใต้อาณาบริเวณจากชายฝั่งสู่มหาสมุทรที่เรามีสิทธิอธิปไตยของประเทศเหนือผืนน้ำและใต้ทะเล เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในผืนน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ เรามีแหล่งอาหารจากทรัพยากรสัตว์น้ำที่มากเพียงพอและไม่ใช่แค่ใช้ในประเทศแต่เรายังสามารถเป็นครัวให้กับโลกอีกด้วย
          มหาสมุทรได้กลายเป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิตในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามเรายังไม่เข้าใจหรือมักมองข้ามถึงผลกระทบของเราที่มีต่อแหล่งที่ให้ชีวิตแห่งนี้ กิจกรรมของมนุษย์ทั้งบนบกและในทะเลกำลังทำลายสุขภาวะของมหาสมุทร ซึ่งผลพวงสุดท้ายที่กำลังย้อนกลับมานั้นคือการสูญเสียนิเวศบริการที่เราจะได้รับจากมหาสมุทร เราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ หรืออีกนานแค่ไหนที่สถานการณ์จะล่วงเข้าสู่สภาวะที่เกินเกณฑ์ความสามารถในการรองรับของมหาสมุทรอันจะส่งผลไปสู่จุดพลิกผันของการล่มสลาย สิ่งทีต้องเร่งทำ ณ บัดนี้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับมหาสมุทรคือการยับยั้งหรือลดปัจจัยความเครียดและผลกระทบเพิ่มเติมจากกิจกรรมของมนุษย์ เราต้องสร้างสมดุลใหม่โดยมีรากฐานมาจากความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับมหาสมุทรและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับมหาสมุทร เราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการตักตวงและแสวงประโยชน์จากฐานทรัพยากรทางทะเลด้วยความเห็นแก่ตัว มาสู่รูปแบบการดำเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
          เพื่อร่วมฉลองวันทะเลโลกกับประชาคมโลก ขอให้พวกเราชาวไทยทุกภาคส่วน รวมพลังและสร้างความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง