สารจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ปลัด ทส.) สารจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ปลัด ทส.)
774 view

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วัันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการร่วมแรง รวมพลังของผู้คนและประชาคมโลกในการเฉลิมฉลองหรือดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึก และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมวันทะเลโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลทั่วประเทศจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลและชายหาด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมฟื้นฟูปะการัง และการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และจิตสำนึกกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
          สำหรับวันทะเลโลกประจำปีนี้ได้กำหนดหัวข้อกิจกรรมไว้คือ “The Ocean: Life and Livelihoods” เพื่อตอกย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร ซึ่งปกคลุมพื้นผิวของโลกถึงประมาณร้อยละ 70 จึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงและสนับสนุนต่อการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนบนโลก ทะเลของไทยก็เช่นเดียวกัน กิจการทางทะเลที่หลากหลาย อาทิ การประมง การท่องเที่ยวและนันทนาการ กิจการพาณิชยนาวี และการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 24 ล้านล้านบาทต่อปี ทะเลจึงเป็นฐานทรัพยากรสำคัญที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
          ถึงกระนั้นก็ตาม การแสวงหาทรัพยากรและผลประโยชน์จากทะเลที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่หรือผลผลิตของทรัพยากร หรือมีการแสวงหาประโยชน์อย่างไร้ความรับผิดชอบ ได้ส่งผลให้ทะเลเกิดความเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น เช่น การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงเกินกำลังผลิตและการทำประมงผิดกฎหมาย ปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเล ปัญหาการปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำและทะเล ปัญหาขยะทะเล ปัญหาการทำลายแนวปะการังจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ สาเหตุและปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันด้วยกลไกการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีการบูรณาการของทุกภาคส่วน สำหรับประชาชนทั่วไป ท่านสามารถช่วยกันดูแลและลดการสร้างผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายกับทะเลได้ง่าย ๆ เช่น ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ทิ้งขยะ ของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลลงในทะเล มีการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ลดและหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุฟุ่มเฟือยที่ผลิตจากพลาสติกที่มักพบเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและทะเล อย่างเช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟม หลอด และถ้วยพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลเท่าที่โอกาสจะอำนวย เพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าทุกคนมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมและทะเลดีขึ้น
          ทะเลได้มอบประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยอย่างมากมาย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทะเลอย่างยั่งยืน จึงไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานและส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานในอนาคต

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง