วันทะเลโลก 2563 วันทะเลโลก 2563
1,939 view

วันทะเลโลก (World Oceans Day)
          ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยแนวความคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จากประเทศแคนาดา ในการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยหลังจากนั้นมีการเฉลิมฉลองอย่างไม่เป็นทางการมาทุกปี จนกระทั่งกำหนดเป็น วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ก็นับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำ
ความสำคัญของวันทะเลโลก
          จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันทะเลโลกขึ้นมาก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
กิจกรรมวันทะเลโลก
          สำหรับในประเทศไทย หลาย ๆ จังหวัดจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อร่วมตระหนักถึงความสำคัญของวันทะเลโลกเป็นประจำทุกปี เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางทะเล การเก็บขยะชายหาดและใต้ทะเล การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางะเลและชายฝั่ง การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง