กำหนดการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม
1,273 view

กำหนดการงาน

วันทะเลโลก ประจำปี 2563
Innovation for a Sustainable Ocean

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ /สื่อมวลชน /ผู้ร่วมงาน
09.30 - 10.00 น. ชมการแสดงบนเวที
10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงาน
10.00 - 10.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่พิธีการ
10.10 - 10.20 น. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน
10.20 - 10.35 น. ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศกล่าวถึงบทบาทขององค์กรกับสถานการณ์ทะเลโลก
 - United Nations Development Programme (UNDP)
 - United Nations Environment Programme (UNEP)
 - Blue Carbon Society
10.35 - 10.50 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวสุนทรพจน์สถานการณ์ทะเลไทย
10.50 - 11.05 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะทะเลจากผู้แทนภาคเอกชน
 - บมจ. มั่นคงเคหะการ
 - ธุรกิจเคมิคอลส์ เอส ซี จี
 - มูลนิธิ TerraCycle Thai Foundation
11.05 - 11.20 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด
ทำพิธีเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2563
11.20 - 11.40 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.40 - 12.00 น.

นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้แทนองค์กร ชมนิทรรศการ นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 เรื่อง 
1. นวัตกรรมด้านการสำรวจ

 1.1) การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจสัตว์ทะเลหายาก (สวพ.)
 1.2) ระบบติดตามสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว (สวพ.)

2. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
 2.1) River Cleanup , ทุ่นดักขยะลอยน้ำ (สวพ.)
 2.2) การจัดการปัญหาแมงกะพรุษพิษ (สวพ.)
 2.3) ระบบคาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศทส.)
 2.4) ระบบฐานข้อมูลชายฝั่ง (กอช.)

3. นวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 3.1) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากในแหล่งอาศัยธรรมชาติ (สวพ.)
 3.2) Rig to Reef (กอท.)
 3.3) โมเดลการปักไม้ไผ่ (กอช.)

4. นวัตกรรมด้านการป้องกันและปราบปราม
 4.1) การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน (กปล.)

12.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง