รายละเอียดโครงการ
คำขวัญวันทะเลโลก
2566 Planet Ocean : Tides are Changing : เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม
2565 Revitalization : Collective Action for the Ocean : รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร
2564  The Ocean Life and Livelihoods : รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน 
2563 Innovation for a Sustainable Ocean : นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร
2562  Gender and Oceans : ทะเลเท่าเทียม
2561  Clean our Ocean : ทะเลดี ชีวีมีสุข
2560 Our Oceans Our Future : มหาสมุทรของเรา อนาคตของเรา
2559 Healthy Oceans Healthy Planet : มหาสมุทรและทะเลเป็นหัวใจของโลกที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแล
2558 Healthy Oceans Healthy Planet : มหาสมุทรและทะเลเป็นหัวใจของโลกที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแล
2557 Together we have the power to protect the ocean : ร่วมมือกันสร้างพลังรักษ์ทะเล
2556 Oceans & People
2555 UNCLOS @30
2554 Our Oceans greening our future
2553 Our Oceans Opportunities and Challenges
2552 Our Oceans Our Responsibilities