พื้นที่คุ้มครอง ทช. "หมู่เกาะไข่"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "หมู่เกาะไข่"

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนบนตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 241 กิโลเมตร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย ทั้งภูเขา ป่า ทะเล และเกาะต่างๆ จึงได้รับสมญานามที่ว่า “ดินแดนแห่งป่าเกาะ” สถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดพังงามีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดพังงา ภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกและเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ ซึ่งส่งผลให้จังหวัดพังงามีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลมากมาย โดยเฉพาะหมู่เกาะต่างๆที่สวยงาม โดดเด่น และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ อาทิ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่าวพังงา เขาตะปู หรือเกาะเจมส์บอน และเกาะไข่ เป็นต้น

สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง สิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่คุ้มครอง
สถานการณ์และภัยคุกคาม สถานการณ์และภัยคุกคาม