การใช้ประโยชน์ทางการประมง การใช้ประโยชน์ทางการประมง
1,223 view

           กลุ่มเรือประมงบริเวณหมู่เกาะกระ ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงในเขตอำเภอที่อยู่ติดทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากหมู่เกาะกระมากนัก โดยแหล่งประมงที่ชาวประมงใช้ประโยชน์คือบริเวณกองเรือจมที่อยู่ห่างจากกองหินเรือประมาณ 1.7 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลาทะเลขนาดใหญ่อาศัยอยู่ และบริเวณรอบๆ เกาะกระกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลากะพงแดงขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องมือแบบอวนหลังหิน แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีเรือประมงมากเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากปลามีจำนวนน้อยลง ส่วนบริเวณเกาะกระใหญ่ เกาะกระเล็ก และกองหินเรือ เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีเรือเข้าไปทำการประมง เนื่องจากเป็นเขตปะการัง
           สัตว์น้ำที่จับได้ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากะพงแดง ปลาฉลาม ปลาช่อนทะเล ปลาทู ปลาจวด ปลากระเบน ปลาเก๋า ปลาอินทรี หมึก กุ้งทะเลและปูม้า นอกจากนี้ยังมีเต่าทะเล ซึ่งชาวประมงให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยังมีติดอวนบ้างนานๆ ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเต่าในเขตน้ำลึก ส่วนช่วงเวลาที่ทำประมงจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ปลาในบริเวณหมู่เกาะกระวางไข่ เช่น ปลาทู ปลาจวด ปลากะพงแดง ปลาเก๋า ปลาอินทรี เป็นต้น แต่ก็มีชาวประมงบางส่วนยังคงเข้า ทำการประมงในบริเวณดังกล่าวอยู่ แต่จะทำการประมงอยู่บริเวณนอกเขตออกไปประมาณ 2.9 ไมล์ทะเล
           เรือประมงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือประมงขนาดใหญ่ประเภทอวนลาก (ทั้งอวนลากเดี่ยวและอวนลากคู่) และเรือไดหมึก โดยเป็นกลุ่มเรือที่มาจากอำเภอสิชล อำเภอขนอม และอำเภอท่าศาลา ส่วนเรือประมงจากอำเภอเมือง อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร (บ้านหน้าศาล) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือประมงขนาดกลาง และกลุ่มเรือหางยาวที่ใช้เครื่องมือประเภทลอบ เช่น ลอบหมึก ลอบปูพับได้ และอวนลอย ได้แก่ อวนลอยกุ้ง อวนลอยปู และอวนลอยปลา เช่น อวนลอยปลาทู และอวนลอยปลาจวด เป็นกลุ่มเรือที่ไม่ค่อยออกไปทำการประมงบริเวณหมู่เกาะกระ แต่ก็มีเรือประมงขนาดกลางบ้างบางลำที่เดินทางออกไปทำการประมงในบริเวณดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงจากอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่อยู่ติดแม่น้ำปากพนัง และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านปลายแหลม ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้หมู่เกาะกระมากกว่าบริเวณอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเรือตกปลาบ้างอีกเล็กน้อยที่เดินทางไปทำการประมงบริเวณเกาะเล็ก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงบริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนังและหัวไทร นอกจากใช้เป็นแหล่งประมงแล้ว ยังเป็นที่กำบังลมของกลุ่มเรือประมงที่ทำการประมงในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย บางครั้งพบการลักลอบทำประมงในเขตแนวปะการัง ซึ่งนอกจะผิดกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้แนวปะการังบริเวณเกาะกระเสียหาย และเครื่องมือประมงก็เสียหายและกลายเป็นขยะติดอยู่ในแนวปะการัง