สัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลหายาก
610 view

          มีรายงานการพบเห็นเต่าตนุ (Cheloniamydas) โดยพบว่าเต่ากระและเต่าตนุเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพการอนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) และจากการสำรวจยังพบว่าเกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าตนุ และเต่ากระ โดยมีเต่าขึ้นวางไข่ไม่น้อยกว่าปีละ 30 รัง หรือประมาณ 3,000 ฟอง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2551)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง