สัตว์หน้าดิน สัตว์หน้าดิน
1,018 view

          บริเวณหมู่เกาะกระมี 3 บริเวณ คือ ที่หาดทราย หาดหิน และบริเวณพื้นทะเล (subtidal) สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายทางใต้ของเกาะกระพบ 5 ชนิด ทั้งหมดอยู่ในไฟลัม Annelida กลุ่มไส้เดือนทะเล (class polychaeta) ซึ่งประกอบด้วยครอบครัว Amphinomidae และ Capitellidae ครอบครัวละ 1 ชนิด และ ครอบครัว Syllidae 3 ชนิด โดยสัตว์หน้าดินที่พบทั้งหมดพบบริเวณจุดกึ่งกลางเขตน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้มีขอนไม้ผุฝังตัวอยู่ใต้พื้นทราย ส่วนบริเวณอื่นไม่พบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ใดๆ สัตว์หน้าดินบริเวณหาดหินทางทิศใต้ด้านตะวันออกพบ 24 ชนิด โดยอยู่ในไฟลัม Arthropoda 6 ชนิด ไฟลัม Mollusca 16 ชนิด และไฟลัม Echinodermata 1 ชนิด สัตว์หน้าดินพื้นทะเลในบริเวณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกระใหญ่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเขตแนวปะการังของเกาะใหญ่ และบริเวณหินเรือ พบทั้งหมด 54 ชนิด โดยเป็นสัตว์ในไฟลัม Annelida 25 ชนิด ไฟลัม Arthropoda 22 ชนิด ไฟลัม Echinodermata 3 ชนิด ไฟลัม Mollusca 2 ชนิด แอมฟิออกซัส และลูกปลาวัยอ่อน

ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน บริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราชตารางแสดงชนิดและค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินบริเวณหาดทรายของเกาะกระ

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

Density/station (ind.m-2) ( ±SD)

1

2

3

4

1

Amphinomidae

Unidentified Amphinomidae sp.

-

-

4±2

-

2

Capitellidae

Unidentified Capitellidae sp.

-

-

6.0±1

-

3

Syllidae

Unidentified Syllidae sp.1

-

-

2±1

-

4

Syllidae

Unidentified Syllidae sp.2

-

-

2±1

-

5

Syllidae

Unidentified Syllidae sp.3

-

-

2±1

-

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง