ปะการัง ปะการัง
1,350 view

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
          - ปะการังแข็ง (Corals)
          - ปะการังอ่อนและกัลปังหา (Soft Corals and Sea Fans)
          - สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ (Other Marine Invertebrates)
          - สัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการัง (Associated fauna)
          - สาหร่ายทะเล (Marine Algae)

          แนวปะการังบริเวณทิศใต้ของเกาะกระ (บริเวณหน้าชายหาด) ซึ่งบริเวณนี้มีแนวปะการังที่มีพื้นที่ค่อนข้างมากแต่มีจำนวนชนิดไม่มากนัก ปะการังที่พบบริเวณนี้จะเป็นปะการังกลุ่ม Pocillopora spp. Montipora spp. และ Acropora spp. เป็นส่วนมาก ลักษณะของพื้นที่จะเป็นบริเวณด้านรับลมปะการังที่พบจึงมีลักษณะเป็นกิ่งก้านมากกว่ารูปแบบอื่นๆ
          ผลจากการศึกษาชนิดและจำนวนของสัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการัง จากข้อมูลการสำรวจในปะการัง 3 ชนิดคือ P.damicornis จำนวน 13 โคโลนี M. digitata จำนวน 12 โคโลนี และ A. longicyatus จำนวน 14 โคโลนี พบสัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการังดังนี้
          ปะการังชนิด P.damicornis พบสัตว์ทั้งหมด 771 ตัว แบ่งออกได้เป็น 11 กลุ่ม ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบมากที่สุด คือ 58.11% รองลงมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม Ophiuroidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 19.07% และกลุ่มสัตว์ที่พบน้อยที่สุด คือสัตว์ในกลุ่ม Pelecypoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 0.13%
          ปะการังชนิด M. digitata พบสัตว์ทั้งหมด 306 ตัว แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบมากที่สุด คือ 45.10% รองลงมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม Ophiuroidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 12.75% และกลุ่มสัตว์ที่พบน้อยที่สุด คือสัตว์ในกลุ่ม ปลา มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 0.65%
          ปะการังชนิด A. longicyathus จะพบสัตว์ทั้งหมด 409 ตัว แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบมากที่สุด คือ 44.99% รองลงมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม Ophiuroidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 17.36% และกลุ่มสัตว์ที่พบน้อยที่สุดคือ Cumacea , Gastropoda และ Echinoidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 0.24%

          การจำแนกสัตว์ในปะการังแต่ละชนิด ซึ่งพบว่าปะการังทั้ง 3 ชนิดมีสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda พบในเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวมากที่สุด สำหรับสัตว์ในกลุ่ม Decapod crustacea ในปะการังชนิด A. longicyatus และ P.damicornis มีเปอร์เซ็นต์สูงใกล้เคียงกันและพบน้อยในปะการังชนิด M. digitata เนื่องจากในปะการังชนิดนี้ไม่พบปู และ Alpheus sp. เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมด้วย สำหรับ Alpheus sp. พบเฉพาะในปะการังชนิด P. damicornis เท่านั้น สำหรับสัตว์ในกลุ่มอื่นๆ นั้นพบได้ในปะการังทั้ง 3 ชนิด เมื่อพิจารณากลุ่ม Decapod crustacean ที่อาศัยอยู่กับก้อนปะการัง จะพบว่าสัตว์กลุ่มนี้มักจะอยู่เป็นคู่ ผู้-เมีย โดยเมื่อทำการวัดขนาดของปูชนิด Trapezia cymodoce ที่พบในปะการัง P.damicornis  และ Tetraliaglaberrima ที่พบในปะการัง A. longicyatus พบว่า ปูเพศเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้

สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง
          ​- สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Pocilloporadamicorni 
          - สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Montiporadigitata
          - สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Acroporalongicyatus

          สัตว์ที่อาศัยอยู่กับปะการังจะอาศัยอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของปะการัง เช่น ในกลุ่มกุ้งปู (Decapod crustacean) จะอาศัยอยู่ระหว่างกิ่งก้านบริเวณพื้นผิวของปะการัง ส่วนกลุ่มฟองน้ำ จะพบตามส่วนที่ตายของก้อนปะการัง ในขณะที่กลุ่มเพรียง จะขุดเจาะอาศัยอยู่ตามโครงร่างแข็งของปะการังนอกจากนั้นก็มีสัตว์หลายๆ กลุ่มที่มีการว่ายวน เข้า - ออก จากตัวของปะการัง เช่น ปลา
          สำหรับกลุ่มสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับปะการังจะเป็นสัตว์ในกลุ่มกุ้ง-ปู (Decapod crustacean) เป็นส่วนใหญ่ สัตว์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ปูปะการังก้ามดำชนิด Trapezia cymodoceTrapezia ferruginea, Tetraliaglaberrima กุ้งดีดขัน Alpheus spp. ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ที่พบได้ในก้อนปะการังกิ่งทั้ง 3 ชนิด และพบว่าสัตว์ในกลุ่มกุ้ง-ปู จะมีความจำเพาะกับชนิดของปะการัง โดยจะพบปูปะการังก้ามดำชนิด Trapezia cymodoce เฉพาะในก้อนปะการังดอกกะหล่ำเท่านั้น ส่วนปูปะการังชนิด Tetraliaglaberrima   จะพบเฉพาะในก้อนปะการังเขากวางชนิด Acroporalongicyatus เท่านั้น ส่วนปูปะการัง Trapezia spp. และกุ้งดีดขัน Alpheus spp. จะอาศัยอยู่ในโคโลนีของปะการังเป็น คู่ๆ ซึ่งมักจะประกอบด้วยตัวเมีย 1 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว หรือพบ 2 คู่ ในบางโคโลนี และสัตว์ที่อาศัยอยู่กับปะการังนิ้วมือผิวเกล็ดน้ำแข็งจะพบสัตว์ที่ไม่อยู่ประจำที่ โดยสัตว์เหล่านี้จะเคลื่อนไปมาระหว่างก้อนปะการัง ทั้งนี้เนื่องจากปะการังเขากวางชนิดนี้มีรูปทรง ซึ่งเป็นกิ่งที่ไม่ซับซ้อน และมีรูปทรงโปร่งยังส่งผลให้กระแสน้ำไหลผ่านได้สะดวก สิ่งมีชีวิตจึงว่ายเข้าออกอยู่ตลอด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง