รายละเอียดโครงการ
รู้จักหมู่เกาะกระ

          หมู่เกาะกระ ตั้งอยู่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวัดในแนวตรงจากบริเวณอำเภอปากพนัง จะอยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร  โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตารางเมตร ประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง เกาะเล็ก และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง