รายละเอียดโครงการ
ความสำคัญของพื้นที่

          ปัจจุบันบริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีแนวปะการังที่สำคัญ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังแปรงล้างขวด ซึ่งพบแห่งเดียวในบริเวณอ่าวไทย เป็นแหล่งวางไข่ ที่สำคัญของเต่าทะเล และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่ากระ หอยทากบุษราคัม นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส และนกยางจีน ประกอบกับสภาพทางธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะกระมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกทำลายได้ง่ายจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การประมงและการท่องเที่ยว สมควรกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครอง เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพทางธรรมชาติเดิม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ ของปะการังและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน