รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
          หมู่เกาะกระ เป็นหมู่เกาะแห่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดตะวันออกที่ 100 องศา 44 ลิปดา และเส้นลองจิจูดเหนือที่ 8 องศา 24 ลิปดา ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตารางเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง เกาะเล็ก และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่าหินเรือ ซึ่งมีส่วนยอดโผล่พ้นน้ำไม่มากนัก เกาะกลาง และเกาะเล็ก ยังมีชื่อที่ชาวบ้านและชาวประมง เรียกแตกต่างกันอีก คือ เกาะหลาม และเกาะบก ลักษณะการวางตัวของหมู่เกาะกระจะคล้ายรูปสามเหลี่ยม โดยตัวเกาะกระใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศเหนือ ส่วนเกาะกลาง และเกาะเล็กจะเยื้องไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากหมู่เกาะกระเป็นกลุ่มเกาะที่อยู่ไกลฝั่งมาก จึงเป็นการยากในการเดินทางไปยังหมู่เกาะกระ การเดินทางไปยังหมู่เกาะกระสามารถลงเรือได้ 3 จุด จากภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ 1. ปากน้ำขนอม อำเภอขนอม 2. แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง และ 3. อำเภอหัวไทร 

ภูมิอากาศ
          หมู่เกาะกระได้รับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านทะเลทั้งสองด้าน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีและมีอากาศค่อนข้างเย็น ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79% ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,910 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อน และจะมีอากาศร้อนจัดในที่สุดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง