เพชรจรัสแสง
เพชรจรัสแสง

"เพชรจรัสแสง” เพื่อเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ดำรงตน ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับและเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจน อีกทั้งมีผลงานโดดเด่น ทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานตลอดจนเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น