เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2565 เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2565
1,009 view

"รางวัลผลงานดีเด่น"

ชื่อ : นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชื่อ : นายธนัท หงษ์ชูเกียรติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)