เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2558 เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2558
989 view


ชื่อ : นางสาวนลินี ทองแถม
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ชื่อ : นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)