เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2559 เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2559
970 view


ชื่อ : นายนิพนธ์ ทองอยู่
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อ : นายวิษณุ แจ้งใจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)