เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2563 เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2563
1,063 view


ชื่อ : นายสมบัติ กาญจนไพหาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ชื่อ : นางเตือนใจ พันธ์ธร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)