เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2564 เพชรจรัสแสง เชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2564
999 view

ชื่อ : นายสุริยะ สอนเสริม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)

"รางวัลผลงานดีเด่น"
ชื่อ : ดร.พรศรี สุทธนารักษ์
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สังกัด : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อ : นายอุกกฤต สตภูมินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
สังกัด : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ชื่อ : นายไชยภูมิ สิทธิวัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน