ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2566 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2566
305 viewชื่อ : นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ชื่อ : นายพรเทพ ทองดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง