ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2565 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2565
430 view


ชื่อ : นายวินัย บุญล้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

 
ชื่อ : นายปานศักดิ์ ซินพรมราช
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง