ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2551 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2551
621 viewชื่อ : นายธเนศ มั่นน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ชื่อ : นางสาวกิ่งดาว บางทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง