ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2564 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2564
1,139 viewชื่อ : นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

ชื่อ : นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง