ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2549 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2549
1,036 viewชื่อ : นายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง 8ว
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

 

ชื่อ : นายราชา ไหวพริบ
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ ช3
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง