ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2550 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2550
359 view


ชื่อ : นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 7
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ชื่อ : นางจรรยา บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานการประมง ส1
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง