ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2552
896 view



ชื่อ : จ่าเอกสถาพร บุตรดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ชื่อ : นางปิยนุช อุทธยานมณี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง