ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2554 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2554
1,093 viewชื่อ : จ่าเอก ไพรัตน์ สุทธิผล
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

ชื่อ : นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง