ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
364 view


ชื่อ : นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ ดิษฐวุฒิ
ตำแหน่ง : ช่างเหล็ก ช3
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง