ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2557
1,035 viewชื่อ : นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองแผนงาน
 

ชื่อ : นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง