ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2559
835 view


ชื่อ : นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการ
สังกัด : กองแผนงาน
ชื่อ : นายประจวบ โมฆรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง