ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2560 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2560
1,024 viewชื่อ : นายรักชาติ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

ชื่อ : นายธีรัตน์ ธีระวุฒิพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง