ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2561 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2561
1,031 viewชื่อ : นายประกาศ พันธุมา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
 

ชื่อ : นายขยาย ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่ 8 (พังงา)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง